ಯುಎಸ್ಎ ದೇಶೀಯ ವಿತರಣೆ, ಕೆನಡಾ ದೇಶೀಯ ವಿತರಣೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶೀಯ ವಿತರಣೆ

ಹೊಂಕಾಂಗ್

  ವಿಳಾಸ: ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5 / F, ಫಾ ಟಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, 26-28 ಔ ಪೂಯಿ ವಾನ್ ಸೇಂಟ್, ಫೊ ಟಾನ್, ಶಾಟಿನ್, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್

ಖಾಲಿ  ಇಮೇಲ್: [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

ಖಾಲಿ  ದೂರವಾಣಿ:  00852-67489553


ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಞಾಪನೆ:

1. AASRA ಉತ್ಪನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಪುಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

2. AASraw ವಿವರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.